Projektering:

Elkraft

Vi har erfarenheter av ställverks- och transformatoranläggningar. Från högspänning till lågspänning samt reservkraft och avbrottssäkra system liksom skydds- och driftövervakningssystem.

Elinstallationer

I vårt dagliga arbete ingår allt från projektering av lägenheter till konstruktion av de mest kvalificerade anläggningar som till exempel operationssalar för sjukhus, flygplatser, speciella miljöer inom industri, elsystem inom fartyg och tågvagnar mm. Vi har erfarenhet av samtliga på markanden förekommande elsystem.

Belysning/Ljussättning

Inom företaget finns ett flertal specialister med många års erfarenhet av ljussättning och planering av belysningssystem såväl inomhus- som utomhusmiljöer.

Telesystem

Vi har en bred kompetens inom alla teletekniska system som finns på marknaden idag.

Telefoni

Våra erfarenheter av såväl ”konventionella” telefonsystem, IP-telefonilösningar och trådlösa telefonsystem (DECT, GSM) gör att vi har en helhetsbild av det totala telefonibehovet.

Säkerhetssystem

Vi ser till hela fastighetens säkerhetsproblematik. Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar. Vi har en helhetssyn vad gäller intrångsskydd, tillträdesskydd samt kameraövervakning.

Brandlarmsystem

För att säkerställa en tidig upptäckt av brand så installeras ofta ett brandlarmssystem, men för att detta skall fungera så bra som möjligt måste det vara rätt projekterat och installerat. Företaget har en bred kompetens om hur dessa system skall vara projekterade, installerade samt underhållna.

Bredband

De s.k. stadsnäten, som binder samman olika kommunala verksamheter och banar väg för kommuninvånare och företag till kostnadseffektiva höghastighetsförbindelser mot omvärlden, har blivit en allt större del av verksamheten.

Bredbandsanslutningar av bostäder är ett annat verksamhetsområde, där valet ofta står mellan en nyinstallation eller att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utnyttja redan befintliga installationer.

Kommunikationssystem

Vi tar ett helhetsansvar för fastighetens kommunikationslösning. Vi kan hjälpa till med lösningar som effektiviserar fastighetens totala ekonomi och flexibilitet. Vi har kompetens inom bland annat kommunikationsnät, bildöverföring, kabel-tv samt alla system som hanterar talkommunikation.

Bus-system

Vi har stor kompetens och erfarenhet av systemuppbyggnad, projektering, programmering, driftsättning och felsökning när det gäller EIB-systemen.

Åskskydds- och spänningsutjämningssystem

Vi har projekterat ett flertal åskskydds- och spänningsutjämningsanläggningar, vilket gett oss stor kunskap om denna typ av anläggningar.